Särskild satsning på forskning om demokrati och offentlig förvaltning

Regeringen initierade en särskild satsning på forskning om demokrati och offentlig förvaltning i Forskningspropositionen 2004/05:80 Forskning för ett bättre liv. Satsningen avsågs svara mot behovet av ”en mer grundläggande och gränsöverskridande forskning om demokrati och offentlig förvaltning inom relevanta humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner”. Internationella utblickar och jämförelser, samt en större integration av olika ingångar till samma problemområden, förväntades främja mångvetenskaplighet och synergier. Två föregångare till satsningen var forskningsprogrammen Mångvetenskaplig demokratiforskning, som påbörjades 2003 och Forskning om offentlig sektor (FOS), som sträckte sig under en dryg tioårsperiod från början av 1990-talet till 2002. Satsningen på forskning om demokrati och offentlig förvaltning avsågs bygga vidare på erfarenheter och kunskaper därifrån.

Vetenskapsrådet gavs i uppdrag att administrera den särskilda satsningen, för vilken avsattes 10 miljoner kronor årligen. 2010 gavs Vetenskapsrådet förnyat uppdrag av regeringen att utlysa medel inom ramen för satsningen. Sammanlagt har 38 projektbidrag (varav åtta kortare planeringsbidrag) beviljats sedan satsningens start. Projekten bedrivs inom en mängd olika ämnesområden som statsvetenskap, psykologi, internationell migration och etniska relationer, socialantropologi, sociologi, rättsvetenskap, företagsekonomi och studier av offentlig förvaltning.

Under våren 2015 valde Vetenskapsrådet att tillsätta en samordnare för den särskilda satsningen för att ytterligare stärka mångvetenskaplighet och synergier inom fältet.