Subterranean politics: The world and work of policy professionals

Abstract

This is a research program to study policy professionals, i e people who are employed in different capacities to affect politics and policy, rather than elected to office. They comprise of groups such as political advisors, political secretaries, trade union and business associations experts, lobbyists, think-tank intellectuals, etc.

The research focusses the following main issues:
• The work of policy professionals as a particular form for political influence
• The occupation and career choices of policy professionals
• The labour market for policy professionals

The existing empirical material consists of about 70 long semi-structured interviews with a wide selection of policy professionals and a quantitative descriptive mapping of the group. The current program extends these data in several ways. First, we ask how the category of policy professionals became constituted and how its composition has changed from 1980–2012. Second, we follow trajectories and changing outlooks of the 2012 cohort. Third, we extend our analyses to the European Union level, asking how Swedish policy professionals act at the EU level in trying to affect politics and policies. Fourth, we ask how the Swedish situation and development differ from those found in other European polities. The research program will also contain a major case study in relation to the work and influence of policy professionals: the rise of the "welfare-industrial complex" in Sweden 1990-2015.

Medverkande

Stefan Svallfors (forskningsledare)
Anna Tyllström
Corrie Hammar

Populärvetenskaplig beskrivning av projektet

Projektet ska undersöka en grupp vi benämner "de policyprofessionella". Det är personer som i olika former är anställda för att bedriva politik, och alltså inte förtroendevalda. De återfinns t.ex. i regeringskansliet, i riksdagens sekretariat, i partierna på europeisk, national, regional och lokal nivå, i många intresseorganisationer samt i PR-byråer och tankesmedjor. Vi vill undersöka innebörden av att allt fler av dem som har starkt inflytande över den politiska dagordningen är personer som istället för att vara förtroendevalda är anställda.

Det är några olika sidor av de policyprofessionellas verksamhet som projektet behandlar:

1) De policyprofessionellas arbete som ett sätt att påverka politiken: Vilka resurser använder man i sitt arbete? Vilka nätverk finns man med i och hur ser man på dessa nätverk? Hur ser man på sin roll gentemot demokratiskt utsedda politiker och valda organisationsrepresentanter? Vilket inflytande upplever man att man har och vad ser man som hinder och begränsningar?

2) De policyprofessionellas yrkes- och karriärval: Varför väljer man att driva politik just i denna form och inte som förtroendevald politiker? Vilka meriter har varit avgörande för att erhålla anställning? Vilka framtida yrkesplaner har man: ser man anställningen som ett steg mot att bli förtroendevald yrkespolitiker eller ser man framför sig andra karriärer?

3) De policyprofessionella som en grupp med en särskild arbetsmarknad: Hur rör man sig på arbetsmarknaden av utredare och sakkunniga? Hur ser karriärvägar och begränsningar ut? Hur balanserar man mellan det egna karriärintresset, organisationens intressen och ett bredare samhällspolitiskt intresse? Hur ser status och hierarki ut bland de policyprofessionella?

Kärnan i det befintliga empiriska materialet består av ca 70 långa semi-strukturerade intervjuer med policyprofessionella, som genomfördes 2012–2013 samt en kvantitativ beskrivande kartläggning av gruppen under våren 2012 (N=1439). Den aktuella ansökan ska utvidga detta material på flera olika sätt. För det första frågar vi hur den sociala kategorin policyprofessionell uppstod och hur dess sammansättning har förändrats från 1980 till 2012. Vidare följer vi karriärvägar och förändrade synsätt i 2012–2013 års kohort, kartlägger deras framtida karriärer och genomför uppföljande intervjuer under år 2016. För det tredje utvidgar vi våra analyser till EU-nivån, frågar hur svenska policyprofessionella agerar på EU-nivå för att försöka påverka politik och policy. Slutligen använder vi oss av ett jämförande perspektiv och frågar hur och i vilken utsträckning den svenska situationen och utvecklingen skiljer sig från den man kan iaktta i andra europeiska länder. Dessutom kommer forskningsprogrammet innehålla en stor fallstudie av de policyprofessionellas arbete: etableringen och tillväxten av "det välfärds-industriella komplexet" i Sverige 1990–2015.

Tillbaka till topp